A day in Vikramshila Dugdha Utpadak Sahkari Sangh Limited on

Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Dairy 9
Dairy 9
Dairy 8
Dairy 8
Dairy 7
Dairy 7
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.
Bhagalpur Dairy.